Lejebetingelser af 01. marts 2017

Generelt

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejeres skriftlige tilladelse. Alt udstyret er OfficeFit Aps’ ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende.

 

Lejen beregnes på grundlag af de til enhver tid af Officefit Aps fastsatte priser. Den tid udstyret er udlejet kaldes for lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været væk fra Officefit Aps’ lager. Den korteste lejeperiode er 12 måneder.

 

Såfremt lejer misligholder lejekontrakten er Officefit Aps berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Lejer er forpligtet til at betale alle omkostninger i forbindelse med enhver misligholdelse.

 

Udstyr der leveres med fragtmand leveres som udgangspunkt til kantsten, ved fast underlag og i gadeplan.

 

Opsigelse

Hvis lejer ønsker lejeaftalen ophørt ved udløb af bindingsperioden, så skal lejer opsige lejeaftalen 3 måneder forud for udløbsdatoen. Hvis dette ikke sker, vil lejeaftalen fortsætte uændret med 3 måneders opsigelse. Officefit ApS kan opsige lejeaftalen med 1 års varsel.

 

Ved lejemålets ophør sørger OfficeFit for at afhente udstyret uden beregning. Lejer skal sørge for, at udstyret er tilgængeligt og samlet, klar til afhentning på 1 adresse ved afhentning.

 

Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selv om skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles Officefit Aps. og tyveri og hærværk skal anmeldes til politiet. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.

 

Officefit Aps tager forbehold overfor force majeure således, at Officefit Aps ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende/forsinkede leveringer eller på anden vis overholdelse af lejeaftalen, hvis dette hidrører udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at Officefit Aps ikke kan afværge f.eks. opståede naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretslige misligholdelser m.v. Officefit Aps er derfor ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. brand eller lignende, hvis det lejede udstyr er årsag hertil. Dette gælder tillige også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde. Lejer forpligtiger sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende både for lejer og udlejer ved tilfælde at retslige tvister, defekt eller manglende udstyr.

 

Officefit Aps er ikke ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab. Officefit Aps hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Officefit Aps’ kontrol. OfficeFits produkter er dækket af normal produktansvarsforsikring i tilfælde af skade, forårsaget af defekt i udstyret.

 

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede udstyr fra det øjeblik udstyret er leveret på lejers adresse. Ved enhver skade forårsaget af lejer, betaler denne alle reparationsomkostninger.

 

Fuld service og vedligeholdelse

Officefit Aps udfører den løbende vedligeholdelse og udskifter efter eget skøn defekte dele.

 

OFFICEFIT APS | NUPARK 51 | 7500 HOLSTEBRO | CVR NR. 35828702